Meldpunt voor misbruik

Als u een vermoeden van seksueel misbruik heeft
bij kinderen / jongeren tot 18 jaar

Vrijwilligersorganisatie in het sociaal cultureel werk en sportvereniging in de gemeente Goes kunnen (een vermoeden van) seksueel misbruik melden bij SMWO. In overleg met een deskundige wordt de organisatie verder begeleid in het omgaan met (vermoedelijke) slachtoffers en daders.

 

Omgang met jeugdigen brengt situaties met zich mee waarbij sprake is van een zekere intimiteit. Spelsituaties kunnen soms uitgroeien tot stoeipartijen. Jonge kinderen komen bij een volwassene spontaan uitrusten of knuffelen. Oudere jeugdigen vertonen uitdagend flirtgedrag.

 

Toolkit

Het is voor te stellen dat sommige van deze situaties overgaan in (ongewenste) intimiteiten. Situaties die zorgen voor veel verwarring en emoties oproepen. Vermoedens van seksueel misbruik zijn soms moeilijk hard te maken en er doemen telkens andere dilemma's op. Om vrijwilligersorganisaties te ontlasten heeft SMWO een toolkit "In Veilige Handen" opgesteld. 

 

Melding

Als u melding wilt maken, dan kunt u dat doen bij het Informatiepunt van SMWO.

Telefoonnummer: 0113 - 277 111

Als u een vermoeden heeft van ouderenmishandeling

Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen is opgesteld door het Verwey Jonkers Instituut.

Ouderenmishandeling is een serieus probleem, dat verschillende verschijningsvormen heeft en op verschillende plaatsen voorkomt: ouderen kunnen mishandeld worden thuis, op de dagopvang of in een woonzorginstelling.

Vrijwilligers komen op deze plaatsen, zij zien en horen veel en kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van ouderenmishandeling. Deze handreiking helpt hen en de professioneel betrokkenen daarbij.

Het is belangrijk dat vrijwilligers die contacten hebben met ouderen - zowel extramuraal als intramuraal - alert zijn op signalen om mogelijke ouderenmishandeling zo meer lezen

Wat is ouderenmishandeling?

Voor de omschrijving van wat ouderenmishandeling is gebruiken we de definitie van het ministerie van VWS uit het Actieplan: ‘Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant

van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (2011). Actieplan Ouderen in Veilige Handen (Kamerstuk: Kamerbrief, 30-03-2011, VWS).

 

Ouderenmishandeling kan bewust en onbewust plaatsvinden. Mensen kunnen ouderen moedwillig oplichten, pesten, of een klap geven. Maar sommige ouderenmishandeling gebeurt per ongeluk, zonder opzet of door overbelasting: bijvoorbeeld een oudere te hard vastpakken, iemand verwaarlozen of te veel slaapmiddelen geven.

 

Melden

U kunt rechtstreeks een melding doen van ouderenmisbruik bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland. Telefoonnummer: 0900 - 222 0 333. Email: info@steunpunthuiselijkgeweldzeeland.

Ook kunt u eerst met een van onze medewerkers u vermoedens en zorgen delen: SMWO, Infopunt, telefoonnummer: 0113 - 277 111. Email: info@smwo.nl.